z a r t a j t o . h u foglalás és információ: +3620-40-253-99

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Zártajtó Szabadulószoba (a továbbiakban: Adatkezelõ),
mint adatkezelõ az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) alapján nyújtja eme tájékoztatást
a
https://www.zartajto.hu/ weboldalon és egyéb online (telefonon, e-mailen)
történ
õ idõpontfoglalások, vásárlások, kapcsolatteremtések révén birtokába jutó adatok kezelésérõl.
A
https://www.zartajto.hu/ oldalon történõ böngészéssel, illetve az Adatkezelõ felé való kapcsolatteremtéssel
magára nézve kötelez
õnek tartva fogadja el jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

 

Az Adatkezelõrõl:

Neve: Zártajtó Szabadulószoba
Üzemeltet
õ: Kökényesi Dávid E.V.
Székhelye: 9700, Szombathely, Szöv
õ utca 68.
Adószám: 60483982-1-38
Weblap:
www.zartajto.hu
Telefon: +3620-40-253-99
Elektronikus kommunikáció: zartajto@hotmail.com
Levelezési cím: 9700, Szombathely, Szöv
õ utca 68.

 

Adatvédelmi Tisztviselõ:

Az adatkezelõ a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselõ kinevezésére

 

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése, vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban,
kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:
9700, Szombathely, Szöv
õ utca 68. ,vagy a zartajto@hotmail.com e-mail címre.

 

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozás a számlázás, könyvelés, kapcsolatteremtés vonatkozásában történik

 

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre továbbítás

 

II.  ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel
õ nevében
személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett el
õzetes beleegyezése,
de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelel
õen a következõ tájékoztatást adjuk:

 

1. Könyvelõ

Neve: Verzátus 2000 Bt.
Székhelye: 9724, Lukácsháza, Kerti sor 6.
Cégjegyzék száma: 18 06 102736
Adószáma: 26865328-1-18
Elektronikus kommunikáció: info@verzatus2000bt.t-online.hu
Levelezési cím: 9724, Lukácsháza, Kerti sor 6.

 

 

2. Számlázási szolgáltató

Az adatkezelõ a vevõi számlák kiállításához adatfeldolgozót vesz igénybe.
 Ennek keretében kezeli a megadott személyes adatokat.
Az általa végzett mûvelet a számlák kiállításához szükséges szolgáltatás biztosítása
és a kiállított számlák tárolása.

Ezen adatfeldolgozók megnevezése:

KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201
Tel.: +36 30 354-4789, E-mail: info@szamlazz.hu, web: 
www.szamlazz.hu 

Kulcs-Soft Nyrt., 1016 Budapest, Mészáros utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-045531
 Tel.: +36 1 336 5300, E-mail: info@kulcs-soft.hu , web:
www.bizxpert.hu

 

3. Tárhelyszolgáltató
 

Cégnév: DotRoll Kft.

Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5

Telefon: +36- 1- 432- 3232

Adószám: 13962982-2-42

E-mail: support@dotroll.com
Web:
www.dotroll.com

 

III. A KEZELT ADATOK KÖRE,  CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDõTARTAMA

 

A; Kapcsolatteremtés, bejelentkezés (online idõpontfoglalás)

-Teljes Név
-E-mail cím
-Telefonszám
-Foglalt játék fantázia neve és id
õpontja
 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatást igénybevevõ azonosítása,
esetlegesen szükséges kapcsolatteremtés, egyeztetés.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja,
azaz az érintett által az Adatkezel
õvel való kapcsolatteremtés kezdeményezésekor,
a weblapjára,- közösségi oldalára történ
õ fellépésével
automatikusan hozzájárulását adta személyes adatainak egy,
vagy több konkrét célból történ
õ kezeléséhez;

Az adatkezelés idõtartama: A szolgáltatás igénybevételétõl számított 30 nap,
ezután biztonságos módon töröljük.

 

B;. Számlázás

-Számlázási név (vezeték, illetve keresztnév)

-Lakcím

-Telefonszám

-E-mail cím 

-A szolgáltatás megnevezése, darabszáma, ára és dátuma
 

Az adatkezelés célja: Ajándékutalvány vásárlásnál, vagy foglalásnál,
vagy a foglalt játék napján az azokhoz kapcsolódó
fizetési folyamat teljesítése a jogszabályoknak megfelel
õen.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja,
azaz a megadott adatok az adatkezel
õre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

Az adatkezelés idõtartama: A számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek
teljesítésének érdekében, a 2000. ÉVI C. tv. 169. §-a értelmében 8 évig kezeljük.

 

C; Weblap naplófájlok (logfile-ok)
A weblapon történõ böngészés során a tárhely rendszere
automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
– a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
– a felhasználó számítógépének beállításaitól függ
õen a felhasználó által használt böngészõ
és az operációs rendszer típusa
– a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása

A fenti adatok személyi azonosításra nem alkalmasak,
egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
 

Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása technikai célokra
– úgymint a szerverek biztonságos mûködésének elemzése,
utólagos ellen
õrzése, oldalhasználati statisztikák készítéséhez,
a felhasználói igények elemzéséhez – szolgálnak.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja,
azaz az érintett az Adatkezel
õ honlapjára történő fellépésével adja meg hozzájárulását.

Az adatkezelés idõtartama: Az állományok nem kerülnek automatikusan törlésre,
így azok az esetleges visszavonásig, vagy törlési kérelemig tárolva vannak.

 

D; Facebook oldal
Az alábbi linken talál részletes leírást:

 https://www.facebook.com/help/cookies/

 

E; Google Maps
Az alábbi linken talál részletes leírást:

 https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

F; Youtube
Az alábbi linken talál részletes leírást:

 https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

 

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek javítására
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlésére
d) az adat kezelésének korlátozására
e) az Ön személyes adatának marketing célokra való használatának engedélyezése/megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történ
õ átadásának engedélyezése/tiltása
g) bármely Önre vonatkozó általam kezelt személyes adatról másolat adása

 

V. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS


Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Postacím: 1530, Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410


Bírósági út:
az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

 

# zártajtó

c r e a t e d   b y :  L k H  S t u d i o

m i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a !   2 0 1 7- 2 0 2 1

 z a r t a j t o . h u

 

szabadulós játék, szabadulós játék szombathely, szabadulós játék szombathelyen, exit games, zártajtó, zartajto, escape, escape room, room escape, escape room szombathely, , szabaduló szoba, szabadulószoba, szabaduló szoba szombathely, szabadulószoba szombathely, zártajtó szombathely

Tárhely:

 

Adatkezelési tájékoztató